Uw caravanspiegel specialist

Gebruiksvoorwaarden

Eigenaarsrechten van de website

De website is eigendom van en wordt beheerd door Zolio B.V. (hierna aangeduid als Zolio), een vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Stadskanaal.

Zolio B.V.
Veenstraat 22 B
9502 EZ Stadskanaal
Nederland
Telefoon: +31 (0)599 767274
E-Mail: klantenservice@zolio.be
BTW-nr: NL859742969.B01
Handelsregister: 74010638

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze Zolio website gebruikt. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Gebruik de Website niet als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden. De Voorwaarden geven informatie over uw rechten en verplichtingen en bevatten belangrijke disclaimers en bepalingen over rechtskeuze en rechtsgebied. Lees deze informatie zorgvuldig door. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van de Zolio Groep, met inbegrip van websites voor geregistreerde gebruikers.

Gebruiksrecht

Het staat u vrij de website te bekijken. Zolio verleent u toestemming om deze website te bekijken en op deze website weergegeven materialen af te drukken of te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u zonder enig voorbehoud akkoord gaat met de kennisgevingen en voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd, en deze accepteert, en dat u geen inbreuk zult maken op auteursrechten, merken en andere eigendomsrechten. U mag de inhoud van deze Website, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio en video, echter op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, verzenden of verspreiden voor openbare of commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Zolio. Het is ook niet toegestaan om enige inhoud van de Website op enige wijze in een frame of op een andere website te plaatsen. Uw gebruik van de website houdt in dat u de kennisgevingen en voorwaarden die hierin zijn vastgelegd, zonder enig voorbehoud accepteert en ermee akkoord gaat. Door gebruik te maken van deze website verklaart en garandeert u dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doel dat onrechtmatig is, in strijd met de goede zeden is of niet is toegestaan op grond van deze voorwaarden en kennisgevingen.

Gebruikersbijdragen

Alle mededelingen of materialen die u per e-mail of op andere wijze naar de website verzendt, worden gezien en behandeld als niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrecht rust. Alles wat u verzendt of plaatst, kan door Zolio worden gebruikt voor elk gewenst doel. Het is u niet toegestaan om materiaal van of naar de Website te plaatsen of te verzenden dat onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch van aard is, of inbreuk maakt op enige rechtsregel.

Links naar en van andere materialen

Zolio kan hyperlinks naar websites van derden aanbieden. De websites waarnaar wordt verwezen, worden niet door Zolio beheerd, en Zolio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van een dergelijke website of voor de inhoud van enige website die aan een dergelijke website is gekoppeld. Zolio doet geen aanbevelingen over bedrijven of producten waarnaar wordt gelinkt en Zolio behoudt zich het recht voor om dit op zijn website kenbaar te maken. Zolio behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op elk moment enige link of enig linkend programma ongedaan te maken. Als u besluit om een aan deze website gekoppelde website van derden te bezoeken, dan doet u dit op eigen risico.

Inhoud

Zolio besteedt veel zorg aan het creëren en onderhouden van deze website en aan het verstrekken van correcte en actuele inhoud zoals, maar niet beperkt tot, prijsopgaven en productbeschrijvingen. De inhoud van deze website is echter onderhevig aan regelmatige aanpassingen zonder aankondiging vooraf. Daarom kan Zolio de correctheid en actualiteit van deze inhoud niet garanderen. Bezoekers van de website accepteren dat Zolio op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de website, de software op de website of enig gebruik hiervan.

Intellectueel eigendom

De teksten, lay-outs, tekeningen, databases en andere onderdelen op deze website, evenals de website zelf, zijn beschermd op basis van het auteursrecht en de rechten van de producent van de database. Bepaalde namen, merken en logo's op deze website zijn beschermde merken of handelsnamen. Niets op deze website kan worden uitgelegd als een vergunning of het recht om enig handelsmerk dat op deze website wordt weergegeven, te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Zolio of van derden die eigenaar zijn van de merken die op de website worden weergegeven. Niets op deze website of de hierin opgenomen beschermde elementen mag op enige wijze gedeeltelijk of in zijn geheel worden gekopieerd, bewerkt, vertaald, geordend, gemodificeerd of gebruikt.

Bescherming van persoonsgegevens

Zolio verzamelt en verwerkt gegevens over het gedrag van de gebruikers van deze website voor statische en marketingdoeleinden. De gebruiker heeft het recht om, kosteloos, bezwaar aan te tekenen tegen het voor marketingdoeleinden verwerken van gegevens die op hem betrekking hebben, en heeft het recht om persoonlijke gegevens in te zien en deze te corrigeren. Voor meer informatie over de gegevens die Zolio verzamelt en de maatregelen die Zolio neemt om de privacy van de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, verwijzen we u naar het Zolio Privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Uw bezoek aan en gebruik van deze website is voor eigen risico. Zolio kan niet garanderen dat de voor deze website gebruikte software en de informatie, de online applicaties of enige andere diensten die via deze website worden aangeboden, vrij zijn van fouten of dat het gebruik ervan ononderbroken zal zijn. Zolio wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van het bovenstaande uitdrukkelijk af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid ten aanzien van nauwkeurigheid, conditie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Ongeacht eventuele hiermee strijdige uitingen op deze website, kan Zolio in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige winstderving, verlies van inkomsten of enige schade, hetzij indirecte, speciale, bijkomende of gevolgschade, of soortgelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze website of uit het gebruik van enige diensten die via deze website worden aangeboden.

Disclaimer

Het materiaal en de inhoud die op deze site worden weergegeven, worden aangeboden in de staat waarin deze zich bevinden ("as is"), zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie in welke vorm dan ook, met inbegrip van garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, niet-inbreukmakendheid op intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. onder geen enkel beding kan Zolio aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van gegevens) die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de materialen, zelfs als Zolio op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of bijkomende schade verbieden, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Verder kan Zolio geen garanties geven ten aanzien van de correctheid of volledigheid van de informatie van links of andere elementen die in deze materialen zijn opgenomen en afkomstig zijn van derden.

Productorders

Hoewel Zolio zijn uiterste best zal doen om alle orders uit te voeren, kan Zolio geen garanties geven over de beschikbaarheid van elk specifiek product dat op deze website wordt weergegeven. Zolio behoudt zich het recht voor om de verkoop van enig product dat op deze Website wordt vermeld, op elk moment en zonder aankondiging te staken.

Updates

Zolio behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op enig moment zijn Voorwaarden en Privacybeleid bij te werken, aan te passen of te wijzigen. Dergelijke updates, aanpassingen en wijzigingen zijn bindend voor alle gebruikers en bezoekers van de Zolio website en zullen hier worden gepubliceerd.

Softwarelicenties

U kunt geen rechten doen gelden op de bedrijfseigen software en gerelateerde documentatie, of enige verbeteringen of aanpassingen hieraan, die u ter beschikking zijn gesteld om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. U mag licenties die u door Zolio zijn verleend, niet aan derden sublicentiëren, cederen of anderszins overdragen. Elke poging tot sublicentie of andere overdracht wordt als nietig beschouwd. U mag dergelijke software ook niet op enige andere wijze kopiëren, verspreiden, aanpassen, reverseengineeren of op basis hiervan afgeleide werken maken.

Rechtskeuze en rechtsgebied

Deze website bevindt zich op een server in Nederland. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden en uw gebruik van deze website onderworpen zijn aan de Nederlandse wetgeving. U stemt hierbij in met de uitdrukkelijke bevoegdheid en locatie van de rechtbanken, tribunalen, instanties en andere geschilleninstanties in Nederland bij alle geschillen

  1. die voortvloeien uit, verband houden met, of betrekking hebben op deze website en/of deze voorwaarden;
  2. waarbij deze website en/of deze voorwaarden een geschilpunt vormen of een concrete rol spelen, of;
  3. waarbij naar deze website en/of deze voorwaarden wordt verwezen in een document dat is gedeponeerd bij een rechtbank, tribunaal, instelling of andere geschilleninstantie.

Zolio heeft de nodige inspanningen geleverd om bij het creëren en onderhouden van deze website te voldoen aan alle wettelijke vereisten, voor zover bekend, maar geeft geen enkele garantie dat materialen op deze website geschikt of beschikbaar voor gebruik zijn in een bepaald rechtsgebied. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan het toepasselijke recht. Elk gebruik dat strijdig is met deze bepaling of enige bepaling in deze voorwaarden, is voor uw eigen risico, en als enig deel van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is onder het toepasselijke recht, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling het dichtst benadert, en blijft de rest van deze voorwaarden onverminderd van kracht.